top of page

Vedtægter 

 

1. NAVN & HJEMSTED 

Foreningens navn er Campus Djursland. 

Foreningen har hjemsted i Norddjurs Kommune. 

 

2. FORMÅL 

Det er Campus Djurslands formål – i overensstemmelse med det til enhver tid gældende lovgrundlag om formidlingen om erhvervs - og gymnasiale uddannelser, og de underskrevne vilkår for ophold på Campus Djursland 

at tilbyde elevværelser og kost til unge under uddannelse i Norddjurs kommune, 

at formidle elevbetalingen vedr. kost og logi 

at tage initiativer til sociale arrangementer for nye og tidligere college elever der foregår i elevernes fritid 

at skabe rammer om et trygt studiemiljø 

at tiltrække unge mennesker til Djursland og skabe aktivitet og aktiviteter på Djursland. 

at virke til at skabe innovations - og iværksætterånd blandt elever og studerende 

at give eleverne globalt udsyn og sørge for et internationalt brand 

at skabe oplagte synergier mellem nuværende og kommende medlemmer både i faglig og socialt henseende 

 

3. MEDLEMMER 

Campus Djurslands medlemmer er enhver elev under en ungdomsuddannelse, der har indgået aftale om bopæl og/eller kost eller kollegiepakke med Campus Djursland. 

Herudover er Campus Djurslands medlemmer enhver anden under uddannelse, der har indgået aftale om bopæl og kost med Campus Djursland 

Medlemsskabet, der ikke er kontingentbelagt, er obligatorisk for enhver, der er bosat på Campus Djursland. 

 

4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER 

Campus Djurslands medlemmer, der enten er under en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse har ret til at få tildelt en bolig under de af Campus Djursland administrerede boliger, mod at betale den herfor fastsatte månedlige leje. Campus Djursland Ydesvej 4, 8500 Grenaa Mobil +45 30 22 10 08 CVR 34020531 

 

Øvrige studerende/lærlinge har alene ret til en bolig og kost i det omfang der findes ledig kapacitet, mod at betale den herfor fastsatte månedlige leje. 

Vedtægterne er tilgængelige på Campus kontoret og på foreningens hjemmeside. 

Ved et medlems udtræden, eksklusion eller Campus Djurslands opløsning har intet medlem krav på foreningsformuen, ligesom et medlem ingensinde hæfter for Campus Djurslands gæld. 

 

5. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER 

Et medlem er ved sin indtræden forpligtet til at underskrive de af Campus Djursland udleverede 

aftalevilkår, og til at overholde alle de beskrevne regler i disse vilkår, samt de til enhver tid gældende vilkår som er vedtaget af bestyrelsen 

Medlemmet modtager ved sin indtræden det for boligbenyttelsen gældende ordensreglement. 

 

6. UDTRÆDEN AF FORENINGEN 

Udtræden af foreningen sker ved opsigelse af aftalen om kost og logi eller kollegiepakke fra en af parterne i henhold til de gældende kontrakt vilkår. 

Udtræden for elever på en af college uddannelserne sker endvidere ved uddannelsens ophør, såfremt medlemmet ikke herefter indgår en ny særskilt aftale om kost og logi for ikke – 

College - elever. 

Medlemmerne er ikke ved sin udtræden frigjort for forpligtelser i henhold til aftalen om betaling for kost og logi, der er opstået før udtræden. 

Såfremt et medlem ikke overholder ordensreglementet eller har anden upassende adfærd, kan Campuslederes i Campus Djursland ekskludere medlemmet, hvorefter aftaler med campus Djursland opsiges med øjeblikkelig virkning. Såfremt et medlem mener at eksklusionen er sket uberettiget, har medlemmet mulighed for at klage til bestyrelsen over eksklusionen, senest 3 dage efter eksklusionen er meddelt medlemmet 

 

7. ØKONOMISKE GRUNDLAG 

Campus Djursland opkræver elevbetalingerne og sørger for betaling af husleje, og hvad der ellers måtte være aftalt. 

Elevbetalingen består af et evt. optagelsesgebyr, som ikke kan fordres tilbagebetalt, samt af en månedlig ydelse. 

Såvel optagelsesgebyr som månedlig ydelse er fastsat i de årlige budgetter. Campus Djursland Ydesvej 4, 8500 Grenaa Mobil +45 30 22 10 08 CVR 34020531 

 

Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for det kommende kalenderår. Budget forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 

Budget og godkendelse af regnskab sker på generalforsamlingen 

 

8. GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er Campus Djurslands højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november 

måned. 

Indkaldelse til generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem via elevmail samt ved opslag i Campus´kantine. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om det forløbne år ved bestyrelsesformanden 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse 

5. Valg af medlemmer og personlige suppleanter til bestyrelsen 

6. Evt. 

 

Generalforsamlingen ledes af dirigenten. 

Referat fra generalforsamlingen indsættes i Campus Djurslands forhandlingsprotokol. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 1. måned efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. 

 

9. STEMMERET OG AFSTEMNINGER 

Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. Stemmeretten kan udøves personligt eller i henhold til fuldmagt, idet dog hver stemmeberettiget medlem alene kan repræsentere et yderligere medlem ved fuldmagt. 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. 

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved 

simpel stemmeflerhed. Campus Djursland Ydesvej 4, 8500 Grenaa Mobil +45 30 22 10 08 CVR 34020531 

 

Til ændring af vedtægten, efter forslag stillet af bestyrelsen, kræves mindst 2/3 af de af 

givne stemmer. 

 

10. BESTYRELSESMEDLEMMER 

Fødte medlemmer er: 

 Et medlem med økonomisk indsigt, som f.eks. en revisor eller lignende 

 Et medlem med juridisk indsigt, som f.eks. en advokat eller jurist 

 Et medlem med pædagogisk indsigt 

 En udpeget repræsentant fra Viden Djurs 

 

Der vælges hvert år én elevrepræsentant. Der vælges endvidere hvert år 1 suppleant blandt eleverne. 

Campuslederen deltager i alle bestyrelsesmøder men udgør ikke en del af bestyrelsen. 

Campuslederen holder løbende bestyrelsen orienteret om den daglige drift, og campuslederen har mulighed for at fremsætte forslag eller komme med indstillinger til bestyrelsen. 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær. Campuslederen kan også vælges som sekretær. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Ved afgang fra bestyrelsen, for så vidt angår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, indtræder suppleanten indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

11. TEGNINGSRET 

Campus Djursland tegnes af Campusleder og formanden sammen med et medlem af bestyrelsen. 

I anliggender, der indebærer hæftelse i økonomisk henseende, tegnes Campus Djursland af Campusleder, formanden og 1 bestyrelsesmedlemmer i forening. Campus Djursland Ydesvej 4, 8500 Grenaa Mobil +45 30 22 10 08 CVR 34020531 

 

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med Campus Djurslands virksomhed. 

Den antagne Campusleder kan disponere i alle dagligdags forretningsområder inden for det angivne formål. 

 

12. REGNSKABET 

Campus Djurslands regnskab følger kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. 

Bestyrelsen aflægger regnskabet på generalforsamlingen, evt. sammen med administrator eller revisor. 

 

13. OPLØSNING 

Campus Djursland kan ikke opløses, før evt. forpligtelser er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 

Ved opløsning tilfalder evt. overskud Viden Djurs. 

 

14. IKRAFTTRÆDEN 

Campus Djurslands vedtægter er endeligt vedtaget på generalforsamlinger d. 19. august 2019 

bottom of page