top of page

Vedtægter

 

1. NAVN & HJEMSTED

Foreningens navn er Campus Djursland.

Foreningen har hjemsted i Norddjurs Kommune.

 

2. FORMÅL

Det er Campus Djurslands formål – i overensstemmelse med det til enhver tid gældende lovgrundlag om formidlingen om erhvervs - og gymnasiale uddannelser, og de underskrevne vilkår for ophold på Campus Djursland
 

at tilbyde elevværelser og kost til unge under uddannelse i Norddjurs kommune,

at formidle elevbetalingen vedr. kost og logi

at tage initiativer til sociale og faglige arrangementer for college elever under Viden Djurs

der foregår i elevernes fritid

at skabe rammer om et trygt studiemiljø

at tiltrække unge mennesker til Djursland

at præge erhvervsudviklingen på Djursland indenfor collegeuddannelsernes nicheområder

at virke til at skabe innovations - og iværksætterånd blandt elever og studerende

at give eleverne globalt udsyn og sørge for et internationalt brand

at skabe oplagte synergier mellem nuværende og kommende colleges under Viden Djurs både i faglig og socialt henseende

 

3. MEDLEMMER

Campus Djurslands medlemmer er enhver elev, på en af college uddannelserne under VidenDjurs, Grenaa.

Herudover er Campus Djurslands medlemmer enhver anden under uddannelse, der har indgået aftale om bopæl og/eller kost med Campus Djursland.

Medlemsskabet, der ikke er kontingentbelagt, er obligatorisk for enhver, der er bosat på Campus Djursland.

 

 

4. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER

Campus Djurslands medlemmer på College uddannelserne under Viden Djurs har ret til at få tildelt en bolig under de af Campus Djursland administrerede boliger, mod at betale den

herfor fastsatte månedlige leje.

Øvrige studerende/lærlinge har alene ret til bopæl og kost i det omfang der findes ledig kapacitet.

Vedtægterne er tilgængelige på Campus kontoret og på foreningens hjemmeside.

Ved et medlems udtræden, eksklusion eller Campus Djurslands opløsning har intet medlem krav på foreningsformuen, ligesom et medlem ingensinde hæfter for Campus Djurslands gæld.

 

5. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Et medlem er ved sin indtræden forpligtet til at underskrive de af Campus Djursland udleverede

vilkår, og til at overholde alle de beskrevne regler i disse vilkår.

Medlemmet modtager ved sin indtræden det for boligbenyttelsen gældende ordensreglement.

 

 

6. UDTRÆDEN AF FORENINGEN

Udtræden af foreningen sker ved opsigelse af aftalen om kost og/eller logi fra en af parterne i henhold til de gældende kontrakt vilkår.

Udtræden for elever på en af college uddannelserne sker endvidere ved uddannelsens ophør, såfremt medlemmet ikke herefter indgår en ny særskilt aftale om kost og/eller logi for ikke - college -  elever.

Medlemmerne er ikke ved sin udtræden frigjort for forpligtelser i henhold til aftalen om betaling for kost og /eller logi, der er opstået før udtræden.

 

 

7. ØKONOMISKE GRUNDLAG

Campus Djursland administrerer elevbetalingerne og sørger for betaling af husleje, kursusafgifter og, hvad der ellers måtte være aftalt.

Elevbetalingen består af et optagelsesgebyr, som ikke kan fordres tilbagebetalt, samt af en månedlig ydelse.

Såvel optagelsesgebyr som månedlig ydelse er fastsat i de årlige budgetter.

Campusleder og administrator udarbejder forslag til budget for det kommende kalenderår. Budget forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Budgetopfølgning og godkendelse af regnskab sker i bestyrelsen.

 

 

8. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Campus Djurslands højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november

måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem via elevmail samt ved opslag i Campus´kantine.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsesformanden senest 01.10.

Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

 1.      Valg af dirigent

 2.      Beretning om det forløbne år ved bestyrelsesformanden

 3.      Behandling af indkomne forslag

 4.      Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse

 5.      Valg af medlemmer og personlige suppleanter til bestyrelsen

 6.      Valg af en revisor

 7.      Evt.

 

Generalforsamlingen ledes af dirigenten.
 

Referat fra generalforsamlingen indsættes i Campus Djurslands forhandlingsprotokol.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 1. måned efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

 

9. STEMMERET OG AFSTEMNINGER

Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. Stemmeretten kan udøves personligt eller i henhold til fuldmagt, idet dog hver stemmeberettiget medlem alene kan repræsentere et yderligere medlem ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved

simpel stemmeflerhed.

Til ændring af vedtægten, efter forslag stillet af bestyrelsen, kræves mindst 2/3 af de af

givne stemmer.

Såfremt kun det første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, kan bestyrelsen indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Til ændring af vedtægten, efter forslag fra andre end bestyrelsen, kræves mindst 2/3 af de afgivne

stemmer og at mindst 9/10 af medlemmerne er repræsenterede på generalforsamlingen. Blanke stemmer medregnes ikke til at afgive stemmer.

 

10. BESTYRELSESMEDLEMMER

Fødte medlemmer er: 

 •        En udpeget ledelsesrepræsentant fra Viden Djurs

 •        Campusleder

 •        Administrator

 •        Niche og innovationschef

 •        Collegeledere

 

Der vælges hvert år én elevrepræsentant fra hvert college under viden Djurs. Der vælges endvidere hvert år 1 suppleant fra hvert college.

Hvis der på et tidspunkt oprettes mere end 4 collegeafdelinger under VidenDjurs, skal der i stedet

udpeges tre elevrepræsentanter, der repræsenterer alle college afdelinger i fællesskab, således elevrepræsentanterne aldrig er i flertal i den siddende bestyrelse.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen, for så vidt angår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, indtræder suppleanten indtil næste ordinære generalforsamling.

 

 

11. TEGNINGSRET

Campus Djursland tegnes af Campusleder og formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

I anliggender, der indebærer hæftelse i økonomisk henseende, tegnes Campus Djursland af Campusleder, formanden og 1 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med Campus Djurslands virksomhed.

Den antagne Campusleder kan disponere i alle dagligdags forretningsområder inden for det angivne formål.

 

 

12. REGNSKABET

Campus Djurslands regnskab følger kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december.

Årsregnskabet færdiggøres af administrator for overlevering til revisor senest den 15. februar.

Revisor assisterer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mv. således at deres samlede indstilling kan foreligge forinden afholdelse af bestyrelsesmøde.

Årsregnskabet forelægges bestyrelsen forsynet med revisors underskrift og underskrives af bestyrelsen.

 

 

13. OPLØSNING

Campus Djursland kan ikke opløses, før evt. forpligtelser er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Ved opløsning tilfalder evt. overskud Viden Djurs.

 

 

14. IKRAFTTRÆDEN

Campus Djurslands vedtægter er endeligt vedtaget på generalforsamlinger d. 8.december. 2017

bottom of page